• Noteri ka këto të drejta të Hartojë testamente,veprime juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh,të kryejë veprime të tjera noteriale, të parashikuara nga ligji.

  • Noteri ka këto të drejta të Kërkojë nga personat fizikë e juridikë dokumente që janë të domosdoshme për kryerjen e akteve dhe të veprimeve noteriale

  • Noteri ka këto të drejta të Kryejë detyrat e tij me paanësi, në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter.


njoftim »

Dhoma Kombetare e notereve ne zbatim te ligjit per noterine dhe angzhimeve te saja per tranjimet vazhduese te notereve ka mare masa dhe po zhvillon  trajnime ne te gjitha dhomat e notereve te vendit tone . Keshtu ne dhomat e notereve te Shkodres dhe Durresit jane organizuar trajnime ne menyre qe noteret te aftesohen sa me shume ne veprimtarine per  vendimet per leshimin e  deshmise se trashegimise ligjore dhe testamentare.Ne keto takime ka pasur mjaft diskutime qe kane dale nga vete noteret per problematikat qe jane hasur ne punen me keto vendime . Ne dhomen e Noterise Shkoder mori ne trajnim mori pjese dhe eksperti i larte  i projektit Euralius Zoti Richard Regner.Nga vete lektorja , prof. Juliana Latifi u sqaruan mjaft probleme te cilat praktika i ka nxjere ne leshimin e ketyre vendimeve.
Diten e shtune date 18 korrik trajnimet vazhduan dhe ne dhomen e notereve Korce ku i pranishem ishte edhe perfaqesuesi i ministrise se drejtesise zoti Bledar Kabashi drejtor prane kesaj Ministrie. Ne te gjitha trajnmet perfaqesues te Dhomes Kombetare te Notereve kane mbajtur shenim per problematikat e dala ne menyre qe ne perfundim te trajnimeve ne shkalle vendi te hartojne nje dokument i cili do ti paraqitet ministrise se drejtesise ne menyre qe ajo nga ana e saj te hartoje dhe aktet nenligjore ne zbatim te ligjit i cili i ka dhene kete kompetence notereve shqiptare.


Aktivitete