• Noteri ka këto të drejta të Hartojë testamente,veprime juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh,të kryejë veprime të tjera noteriale, të parashikuara nga ligji.

  • Noteri ka këto të drejta të Kërkojë nga personat fizikë e juridikë dokumente që janë të domosdoshme për kryerjen e akteve dhe të veprimeve noteriale

  • Noteri ka këto të drejta të Kryejë detyrat e tij me paanësi, në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter.


organizimi»

Dhoma e noterisë në nivel vendor përbëhet nga të gjithë noterët që janë caktuar të ushtrojnë veprimtarinë noteriale në juridiksionin e saj.
Numri minimal i noterëve për një rreth gjyqësor caktohet bashkërisht nga Dhoma Kombëtare e Noterisë dhe Ministria e Drejtësisë.
Për çdo juridiksion të caktuar nga Ministri i Drejtësisë, sipas nenit 16 të këtij ligji, nuk mund të ketë më shumë se një dhomë noterie.
Kur numri i noterëve të caktuar për një rreth gjyqësor është më i vogël se numri minimal i tyre, i caktuar sipas paragrafit të mësipërm, nuk mund të krijohet dhomë noterie. Noterët e këtij rrethi gjyqësor anëtarësohen në dhomën e noterisë të rrethitNoterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë

 

DHOMA KOMBËTARE E NOTERËVE

 

PRESIDENTE
Mimoza Sadushaj

 

ZËVENDES PRESIDENTË
Fatmir Lacej

ANËTARË
          Albana Hoti, Violeta Sulkaj ,Adrian Karoqe,  Preng Zefi, Alketa Mulla

 

DHOMA E NOTERËVE TIRANË

KRYETAR
Artan Treska

DHOMA E NOTERËVE DURRËS

KRYETARE
Ermira Agaraj

DHOMA E NOTERËVE VLORE

KRYETARE
Vezire Dushi

DHOMA E NOTERËVE KORCË

KRYETAR
Agron Azisllari

DHOMA E NOTERËVE SHKODËR

KRYETAR
Klement Radovani

DHOMA E NOTERËVE GJIROKASTËR

KRYETAR
Genc Nikolla

 


Aktivitete