Sherbimi
Noteria në Republikën e Shqipërisë kryen veprimtari juridike
në shërbim të personave fizikë e juridikë,nëpërmjet redaktimit
të akteve dhe kryerjes së veprimeve noteriale, në pajtim me
Kushtetutën e legjislacionin në fuqi.

Statuti

Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë

Kodi i Etikes

Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë

Vlerat

Të hartojë testamente, projekte për veprime të tjera juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh dhe shkurtime prej tyre, si dhe të kryejë veprime të tjera noteriale, të të marrë pjesë në organizime profesionale kolektive

Detyrimi

Noteri detyrohet të përmbushë funksionet e veta kurdoherë e posaçërisht për veprimet noteriale që nuk presin, si dhe t’u përgjigjet kërkesave të shtetasve në çdo vend të territorit ku e ushtron juridiksionin zyra noteriale e tij

Dhomes Kombetare te Notereve te Shqiperise

Jeni të mirëpritur për të na kontaktuar në adresat dhe numrat
e telefonit të mësiperme ose perdorni formën në kollonën
tjetër për të dërguar mesazhin tuaj në emailin e Dhomës Kombëtare të Noterëvë 

 

 

 

Noteri ka këto të drejta Hartojë testamente,veprime juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh,të kryejë veprime të tjera noteriale, të parashikuara nga ligji

 

Noteri ka këto të drejta të Kërkojë nga personat fizikë e juridikë dokumente që janë të domosdoshme për kryerjen e akteve dhe të veprimeve noteriale

 

Noteri ka këto të drejta të Kryejë detyrat e tij me paanësi, në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter.