Urdhera

Urdhër nr.157, datë 02.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e kritereve të hollësishme për mjedisin e zyrës së noterit”

Urdher nr.163, datë 10.06.2020 të Ministrit të Drejtësisë “Për përcaktimin e numrit të ekspertëve të pavarur, masës së shpërblimit si dhe rregullat që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë së tyre”.

Urdhër nr.164, date 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullave për procedurat e plotësimt të vëndeve vakante si noter”

Urdhër nr.165, datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullave për punësimin e kandidatëve për noter”

Urdhër nr.166 datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për formën,përmbajtjen dhe karakteristikat e tjera të vulave, si dhe rregullat për pajisjen dhe administrimin e tyre”

Urdhër nr.167, datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për mrrjen në dorëzim të akteve noteriale,regjistrave dhe vulave të noterit”

Urdhër nr.168, datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për evidentimin marrjen në dorëzim të arkivave të pa dorëzuara ndër vite”

Urdhër nr.169,datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësise “Për miratimin e rregullave të hollësishme për paraqitjen dhe trajnimin e shprehjeve të interest, si dhe verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore për anëtarë të Bordit Disiplinor”

Urdhër nr.170, datë 10.06.2020,të Ministrit të Drejtësise “Për miratimin e Rregullores për skemën e kompensimit dhe funksionimin e Bordit Disiplinor”

Urdhër nr.179, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e formularit të ankesave ndaj noterëve dhe zëvendës noterëve”

Urdhër nr.180, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Mbi njoftimet e akteve jashtëgjyqësore nga noteri”

Urdhër nr.181, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësise “Për miratimin e programit vjetor të inspektimi të noterëve për vitin 2020”

Urdhër nr.182, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për formën,përmbajtjen dhe administrimin e regjistrave, si dhe për dokumentacionnin që përmbajnë dosjet e noterëve.

Urdhër nr.206,datë 30.07.2020, i Ministrit të Drejtësise “Për miratimin e rregullave në lidhje me kushtet e përgjithshme për statusin e zëvendësnoterit dhe kushtet kontraktuale të detyrueshme për kontratën e punës se zëvendësnoterit”

Urdhër nr.345, datë 15.10.2020, i Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullores së Qendrës Shqiptare të Trajnimit të Noterëve”

Urdhër nr.346, datë 15.10.2020, i Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullores së programit të detyrueshëm të formimit fillestar për kandidatët për noterë”

Urdhër nr.347, datë 15.10.2020, i Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullores së provimit të kualifikimit”

Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr.354, datë 20.10.2020 “Për miratimin Rregullores për mënyrën e organizimit të provimit të pranimit ne formimin fillestar”

Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr.5, datë 07.01.2021, “Për miratimin e rregullave të hollësishme për regjistrin kombëtar të testamenteve dhe regjistrin kombëtar të dëshmive të trashëgimisë”

Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr.6, datë 07.01.2021, “Për përcaktimin e rregullave për krijimin,administrimin dhe aksesin në arkivin elektronik”

Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr.7, datë 07.01.2021, “Për miratimin e rregullave në lidhje me kërkesat për krijimin dhe përdorimin e dokumentave elektronke noteriale”

Urdhër nr.87,datë 23.02.2021 për përcaktimin e numrit minimal të noterë për një degë vendore dhe për miratimin e kufijve territorial të degëve vendore

Urdhër nr.88,datë 23.02.2021 për caktimin e numrit të përgjithshëm të zëvëndësnoterëve,si dhe caktimin e numrit të noterëve dhe te zëvëndësnoterëve për cdo bashki

Udhëzime

Udhëzim nr.7,date 10.06.2020, i Ministrit të Drejtësisë “Mbi modalitetet për transferimin e zëvendësnoterit”

Udhëzim nr.8,datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për garantimin e infrastrukturës për ushtrimin e veprimtarisë së noterëve,që ofrojne shërbimin e tyre në një bashki tjetër,Brenda të njëjtit rreth gjyqësor dhe mënyrën e përballimit të shpenzimeve të tyre.

Udhëzim nr.16,datë 30.07.2020, i Ministrit të Drejtësisë “Për përcaktimin e rregulave për trajnimin e transaksioneve financiare të noterit dhe të fondeve të një klienti ose të nje pale të tretë

Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.23, datë 07.12.2020 “Për evidentimin, administrimin, ruajtjen e akteve e të dokumenteve noteriale dhe për organizimin, funksionimin dhe ruajtjen e arkivave noteriale, përfshire formatin e tyre,si dhe formën, përmbajtjen, verifikimin e rregullueshmërise dhe administrimin e regjistrave të veprimtarisë noteriale.”

Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.1, datë 07.01.2021, “Për përcaktimin e rregullave të detajuara për ndreqjen e gabimeve në aktet dhe veprimet noteriale”

Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.2, datë 07.01.2021, “Për përcaktimin e rregullave më të hollësishme për regjistrimin e veprimeve dhe të akteve noteriale”

Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.3, datë 07.01.2021, “Për mënyrën e digjitalizimit, administrimit, ruajtjes dhe dorëzimit të arkivit në format digjital”

Udhëzim nr.5,datë 23.02.2021 për përcaktimin e numrit të kandidatëve për noterë që do të pranohen në programin e formimit fillestar