KONTAKTONI

Jeni të mirëpritur për të na kontaktuar në adresat dhe numrat
e telefonit të mësiperme ose perdorni formën në kollonën
tjetër për të dërguar mesazhin tuaj në adresen e Dhomës Kombëtare të Noterëvë.

DHOMA KOMBËTARE E NOTERËVE                          Qendra Shqiptare e Trajnimit të Noterëve

Email: dhkn@nisa.al                                                  Email: qshtn@nisa.al
Adresa: Rruga Nikolla Tupe nr.7
Nr telefoni: 042266242