Urdhra:

Urdhër nr.157, datë 02.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e kritereve të hollësishme për mjedisin e zyrës së noterit”

Urdher nr.163, datë 10.06.2020 të Ministrit të Drejtësisë “Për përcaktimin e numrit të ekspertëve të pavarur, masës së shpërblim

Urdhër nr.164, date 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullave për procedurat e plotësimt të vëndeve vakante si noter”

Urdhër nr.165, datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullave për punësimin e kandidatëve për noter”

UR5E29~1

Urdhër nr.167, datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për mrrjen në dorëzim të akteve noteriale,regjistrave dhe vulave të noterit”

Urdhër nr.168, datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për evidentimin marrjen në dorëzim të arkivave të pa dorëzuara ndër vite”

Urdhër nr.169,datë 10.06.2020, të Ministrit të Drejtësise “Për miratimin e rregullave të hollësishme për paraqitjen dhe trajnimi

Urdhër nr.170, datë 10.06.2020,të Ministrit të Drejtësise “Për miratimin e Rregullores për skemën e kompensimit dhe funksionimin e Bordit Disiplinor”

Urdhër nr.179, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e formularit të ankesave ndaj noterëve dhe zëvendës noterëve”

Urdhër nr.180, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Mbi njoftimet e akteve jashtëgjyqësore nga noteri”

Urdhër nr.181, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësise “Për miratimin e programit vjetor të inspektimi të noterëve për vitin 2020”

Urdhër nr.182, datë 15.06.2020, të Ministrit të Drejtësisë “Për formën,përmbajtjen dhe administrimin e regjistrave, si dhe për d

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).