Kalendari vjetor “Për organizimin dhe zhvillimin e trajnimeve vazhduese për vitin 2022”

Tema e Trajnimit Çështjet/nën-çështjet Periudha e zhvillimit dhe kohëzgjatja Vendndodhja dhe numri i noterëve pjesëmarrës…