NJOFTIM

DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË QENDRA SHQIPTARE E TRAJNIMIT TË NOTERËVE Tiranë   Adresa: Rr. “NikollaTupe”,…