Site Loader

DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

QENDRA SHQIPTARE E TRAJNIMIT TË NOTERËVE

Tiranë

 

Adresa: Rr. “NikollaTupe”, nr. 7, kati II, Tiranë, email: qshtn@nisa.al; web: www.notariati.al

 

NJOFTIM

PËR APLIKIMIN PËR TRAJNUES NË PROGRAMIN E FORMIMIT VAZHDUES DHE FILLESTAR NË QENDRËN SHQIPTARE TË TRAJNIMIT TË NOTERËVE   ­­­­­­­

 

Në zbatim të pikës 6 të nenit 88, të Ligjit  Nr.110/2018 “Për Noterinë”, të  nenit 12, 13, 14, të  Rregullores së Qendrës Shqiptare të Trajnimit të Noterëve, miratuar me urdhrin nr.345 datë 15.10.2020 të Ministrit të Drejtësisë, Qendra Shqiptare e Trajnimit të Noterëve, njofton thirrjen për aplikimin për trajnues në programet e trajnimit fillestar dhe vazhdues.

 

Kandidati për Trajnues që do angazhohet procesin e mësimdhënies në programin e detyrueshëm të formimit fillestar 1-vjeçar duhet të përmbushë kriteret e mëposhtme:

 

a)   të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi, me diplomë “Master i shkencave”, ose diplomë të njësuar me të, ose studimet universitare për drejtësi jashtë shtetit, të njësuara në përputhje me rregullat për njësimin e diplomave sipas legjislacionit fuqi;

b)   të zotërojë kualifikimin profesional të nevojshëm në përputhje me lëndën/modulin apo kurrikulën për të cilën do angazhohen si pedagog;

c)   të ketë jo pak se 10 vite përvojë pune si jurist apo në fushën e mësimdhënies;

d)   të ketë aftësi të prezantimit dhe transmetimit të saktë dhe të qartë të informacionit tek pjesëmarrësit;

e)   të ketë integritet moral dhe reputacion të mirë në detyrën e tyre;

f)    të ketë aftësitë e nevojshme për të vlerësuar nevojat për formim profesional;

g)   zotërimi i titujve ose gradave shkencore përbën përparësi;

h)   të kenë njohuri mira të gjuhës angleze; përbën avantazh në përzgjedhje zotërimi edhe i gjuhëve të huaja tjera;

i)     aftësi të larta komunikim;

j)     veprimtaria shkencore në formën e botimeve dhe konferencave.

 

 

Kandidati për Trajnues vazhdues që do angazhohen pranë Qendrës, duhet që të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

a)   eksperiencë mbi 5-vjeçare si juristë; dhe

b)   eksperiencë mësimdhënie akademike mbi 2 vjet;

ose

a)    eksperiencë mbi 5-vjeçare si noter; dhe

b)   eksperiencë mësimdhënie akademike mbi 2 vjet;

ose

a)        përvojë profesionale e specifikuar në fushën/kursin/temën për të cilën do të jenë ekspertë.

 

Kritere shtesë të rëndësishme për përzgjedhjen e të gjithë trajnerëve, të cilët duhet të konkurrojnë në mënyrë kumulative me kriteret e mësipërme, janë si më poshtë:

 

a)    integriteti moral dhe reputacioni i mirë në detyrën e tyre, i cili ka të bëjë me respektimin e vazhdueshëm të rregullave në detyrën e tij/saj;

b)   aftësi të larta në komunikim;

c)    aktiviteti shkencor në formën e botimeve dhe konferencave;

ç) të ketë aftësitë e nevojshme për të vlerësuar nevojat për trajnimin profesional të noterëve/zëvendësnoterëve;

d)   të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze; përbën avantazh në përzgjedhje zotërimi edhe i gjuhëve të huaja të tjera;

dh) aftësi të prezantimit dhe të transmetimit të saktë dhe të qartë të informacionit tek pjesëmarrësit.

 

Aplikimi bëhet duke paraqitur dokumentacionin e nevojshëm që vërteton përmbushjen e kritereve të mësipërme, të shoqëruar nga një:

 

a)    kërkesë zyrtare në format fizik apo elektronik;

b)   një kopje të jetëshkrimit, duke specifikuar eksperiencën dhe trajnimet e marra, pjesëmarrjen në konferenca apo botime, të vërtetuar me dokumentet përkatëse;

c)    titullin e temës, çështjes apo nën çështjes për të cilën kërkojnë të japin ekspertizën e tyre;

ç) metodologjinë që do të përdorin në trajnim;

d)   projekt programin e detajuar sipas nenit 17, të kësaj rregulloreje.

 

Dokumentacioni duhet të dërgohet me postë në adresën: Rr. “NikollaTupe”, nr. 7, kati II, Tiranë deri me datë 04 Nëntor 2021.

 

Shënim: Mosplotësimi sipas kritereve të përcaktuara sa më sipër sjell skualifikimin e aplikantëve.

 

 

 

 

QENDRA SHQIPTARE E TRAJNIMIT TË NOTERËVE

Post Author: DHKN