Ministria e Drejtësisë: Njoftim i Komisionit të Kualifikimit të Noterëve

Në zbatim të pikës 40, të Rregullores së Provimit të Kualifikimit, miratuar me Urdhrin nr.…