Site Loader

Në zbatim të pikës 40, të Rregullores së Provimit të Kualifikimit, miratuar me Urdhrin nr. 347, datë

15.10.2020 të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e regullores së provimit të kualifikimit”, Komisioni i

Kualifikimit te Noterëve pasqyroi rezultatet e testeve të vlerësuara automatikisht, te kandidatëve

pjesëmarrës në provimin me shkrim te kualifikimit për Noterë, datë 10.12.2022, ora 10:00. (si më poshtë)

Post Author: DHKN