DHOMA KOMBËTARE E NOTERËVE SHQIPËRI

Sherbimi

Noteria në Republikën e Shqipërisë kryen veprimtari juridike në shërbim të personave fizikë e juridikë, nëpërmjet redaktimit të akteve dhe kryerjes së veprimeve noteriale, në pajtim me Kushtetutën e legjislacionin në fuqi.

Kodi i Etikes

Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë

Detyrimi

Noteri detyrohet të përmbushë funksionet e veta kurdoherë e posaçërisht për veprimet noteriale që nuk presin, si dhe t’u përgjigjet kërkesave të shtetasve në çdo vend të territorit ku e ushtron juridiksionin zyra noteriale e tij

Dhomes Kombetare te Notereve te Shqiperise

Jeni të mirëpritur për të na kontaktuar në adresat dhe numrat
e telefonit të mësiperme ose perdorni formën në kollonën
tjetër për të dërguar mesazhin tuaj në emailin e Dhomës Kombëtare të Noterëvë : dhkn@nisa.al

Noteri ka këto të drejta të Hartojë testamente,veprime juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh,të kryejë veprime të tjera noteriale, të parashikuara nga ligji.

Noteri ka këto të drejta të Kërkojë nga personat fizikë e juridikë dokumente që janë të domosdoshme për kryerjen e akteve dhe të veprimeve noteriale

Noteri ka këto të drejta të Kryejë detyrat e tij me paanësi, në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter.

1200px-Ministria_e_Drejtësisë.svg
456
logo_fiu
QKR

Jeni të mirëpritur për të na kontaktuar në adresat dhe numrat e telefonit.

This is custom heading element