Site Loader

Njoftim për organizim provimi

Këshilli Kombëtar i Dhomës Kombëtare të Noterisë në zbatim të Nenit 6, pika 7 e

Ligjit Nr.110/2018 ”Për Noterinë”, në mbledhjen e datës 28.05.2021” vendosi të

caktojë datën për zhvillimin e:

 

“Provim Pranimi në Programin Fillestar për

Kandidatët për Noterë”

Provimi do të organizohet datë 11.09.2021, ora 10:00 në ambjentet e Pallatit t Kongreseve,

Holli nr.1

 

Kandidatët e kualifikuar sipas listës së njoftuar në faqen zyrtare të Dhomës

Kombëtare të Noterisë (https://notariati.al/ëp-content/uploads/2021/05/LISTA-E-

APLIKANTEVE-PER-PROVIM-2021.pdf ), kanë të drejtë të paraqiten në vendin

dhe orën e përcaktuar në njoftimin e Dhomës Kombëtare e Noterisë.

 

Detaje të karakterit organizativ dhe teknik do të njoftohen në vijim në Faqen

Zyrtare të Institucionit.

 

Dhoma Kombëtare e Noterisë

Adresa: Rr. “Nikolla Tupe”

Pallati Nr. 7, Tirane, Shqiperi

Email: dhkn@nisa.al
Web: www.notariati.al

 

Post Author: DHKN